Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2019

badalena
badalena
9048 9780 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
badalena
8426 3cf2 500
Reposted fromyannim yannim viamefir mefir
badalena
1571 8870
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
badalena
7657 437c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
badalena
3637 0730 500
Reposted fromsavatage savatage viamefir mefir
badalena
8652 bbcc
Reposted fromfoina foina viamefir mefir
6407 2d08
Reposted fromrarturi rarturi viamefir mefir
badalena
9887 7ed5
Reposted fromtichga tichga viakomplikacja komplikacja
badalena
Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości. 
— Fernando Pessoa
Reposted fromlovvie lovvie viakomplikacja komplikacja
badalena
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
8215 8b34
Reposted fromerial erial viamefir mefir
badalena
6374 ec53 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
badalena
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viamefir mefir
badalena
3071 9831 500
Dokąd tuptamy?
Reposted fromjodynaa jodynaa viamefir mefir
badalena
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
Reposted fromnutt nutt viamefir mefir
badalena
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viamefir mefir
badalena
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viamefir mefir
badalena
9260 0905 500
Reposted fromgrobson grobson viamefir mefir
badalena
5088 3fbc
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...