Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

badalena
badalena
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
badalena
8508 69cb 500
7791 9e1f 500
badalena
6041 82dc 500
badalena
7919 ceb2
badalena
7918 8135 500
badalena
badalena
badalena
badalena
7503 28a2 500
badalena
badalena
Reposted fromtowo85 towo85 viakomplikacja komplikacja
7781 50db
Reposted fromakanes akanes viakomplikacja komplikacja
badalena
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
badalena
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
badalena
8737 c0e1 500
Reposted fromoll oll viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
badalena
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viatrzynasty-miesiac trzynasty-miesiac
badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl