Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 24 2018

badalena

Każdy miewa przerwy w życiorysie
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty

— Agnieszka Osiecka
badalena
Work by Niks Westergard @nilsrva in Richmond, Virginia.
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
Reposted fromdreamadream dreamadream viamentality mentality
badalena
0441 80e4 500
7697 c8ad 500
Reposted fromwestwood westwood viabezkonserwantow bezkonserwantow
badalena
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viabezkonserwantow bezkonserwantow
badalena
9990 f236
Reposted frompeper peper viabezkonserwantow bezkonserwantow
badalena
badalena
5971 caf3 500
badalena
Na świecie jest przecież tylu ciekawych ludzi, a my uparliśmy się na siebie. To chyba właśnie jest miłość -uprzeć się na kogoś.
— me.
badalena
1133 00db
badalena
8975 872d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakomplikacja komplikacja
badalena
6371 bcc0
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viakomplikacja komplikacja
badalena
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.   
— Ernest Hemingway
Reposted fromeklerrka eklerrka viakomplikacja komplikacja
5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

badalena
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viakomplikacja komplikacja
badalena
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viakomplikacja komplikacja
badalena
Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę.
— Milan Kundera
Reposted frominto-black into-black viakomplikacja komplikacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl