Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

badalena
3711 f6d3
badalena
badalena
3689 fdb0
badalena
3684 35be
badalena
3705 6214
badalena
3723 e61d
badalena
4126 c74c 500
badalena
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
badalena
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
badalena
badalena
4681 06a3
badalena
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaLimysoul Limysoul
badalena
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
Reposted fromxalchemic xalchemic viaLimysoul Limysoul
1286 1ad4 500
Reposted fromgutsylachrymose gutsylachrymose viaLimysoul Limysoul
badalena
Warto przeżyć wielką miłość, nawet jeśli ona po jakimś czasie przygasła, rozsypała się i nie była na zawsze.
— "Obywatel i Małgorzata" - Małgorzata Potocka, Krystyna Pytlakowska
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamentality mentality
badalena
badalena
badalena
badalena
8020 d8ba
badalena
Pamiętaj, że jedynym głupim pytaniem jest to, które chciałeś zadać, ale tego nie zrobiłeś.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl