Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

badalena
7722 267d 500
Chełmża
Reposted fromdobrazla dobrazla viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
badalena
8571 3b79
Reposted frompunisher punisher viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
9619 5064
Reposted fromdusix dusix viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
badalena
7911 c3d5 500
badalena
7916 e72e
badalena
7938 443d 500
badalena
7760 8f92
badalena
7677 691a 500
Reposted fromyourtitle yourtitle viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viakomplikacja komplikacja
badalena
2087 c033
Reposted fromtgs tgs viakomplikacja komplikacja
badalena
8757 5742
badalena
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaLimysoul Limysoul
badalena
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaLimysoul Limysoul
badalena
0408 e2fc
Reposted fromturquoise turquoise viaLimysoul Limysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl