Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 08 2017

5876 087d
Reposted fromdivi divi viaLimysoul Limysoul
badalena
Teraz tego nie widzisz, ale ten czas, to, co jest teraz, będzie jedną z najważniejszych lekcji w Twoim życiu. Nawet jeśli czasami będzie bardzo źle, nie będziesz chciała jeść, wstawać i myć się to nadejdzie dzień, kiedy zrozumiesz, że przetrwałaś to wszystko. Przetrwałaś silniejsza, niż kiedykolwiek wcześniej. Masz w sobie moc, o której nawet nie miałaś pojęcia.
Reposted fromwaflova waflova viaLimysoul Limysoul
4343 1e52 500
Reposted frombrumous brumous viasatyra satyra
badalena
7576 9495 500
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
8987 f5be 500
Reposted fromprohibited-heaven prohibited-heaven viasatyra satyra
badalena
5074 a499
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viasatyra satyra
badalena
1203 6e9d
badalena
badalena
1197 8eee
badalena
badalena
badalena
badalena
7456 d281 500
Reposted fromkarsina karsina viaLimysoul Limysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl