Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
8261 8da7 500
Reposted fromdivi divi viaNocturia Nocturia
badalena
Ty spierdoliłeś sprawę. Gruntownie. Dokumentalnie. Na całej linii. 
Idź do niej. Biegnij za nią. Znajdź ją, złap, przyciśnij do siebie.
— Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaLimysoul Limysoul
3933 adb4 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaLimysoul Limysoul
1450 c0b4 500
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
4549 6631 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
4550 9612 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
4554 3071 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
badalena
4864 ab18
badalena
Ty... ty jesteś bluszczem. Ale nie takim,który płoży się po ziemi, tylko takim,który wspina się po podporach(...) Bez podpory w zasadzie nie potrafisz istnieć.
— Renata Kosin – Bluszcz prowincjonalny
Reposted fromnyaako nyaako viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz "Zaginięcie"
badalena
badalena
4262 f0e2
Reposted fromUndomiel Undomiel viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
3705 672d
badalena
3461 54bc
Reposted fromagridoce agridoce viaLimysoul Limysoul
badalena
Byłe chcą wracać, a potem chcą odejść
w sumie już nie wiem co ja tutaj robię
— Raca
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
badalena
Dno ma to do siebie, tak między nami
że tańczymy wszyscy, a upadamy sami
— Raca
Reposted fromiamhip-hop iamhip-hop viaHIPHOP4LIFE HIPHOP4LIFE
badalena
badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl