Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

badalena
badalena
badalena
8192 3ff3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawolalabym wolalabym
badalena
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viawolalabym wolalabym
badalena
badalena
badalena
badalena
3756 0049 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viawolalabym wolalabym
badalena
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viawolalabym wolalabym
W końcu przeziębisz się od chłodu bijącego z twego wnętrza.
badalena
1832 2ee1
badalena
8879 4d9a
badalena
3667 b391 500
badalena
Te łzy więzione pod po­wieką naj­więcej nas pieką. 
— Jan Izydor Sztaudynger
badalena
Za tym tęsknie, że gdy wątpiłem w ludzi - nie wątpiłem w Ciebie.
— "miłość, po prostu"
badalena
Kiedy ktoś powie, że coś jest prawdą, zapytaj: "Jakie masz na to dowody?". Jeżeli Twój rozmówca nie potrafi udzielić dobrej odpowiedzi, zastanów się dwa razy, zanim uwierzysz w jego słowa".
— Richard Dawkins w liście do swojej 10-letniej córki, "Dawkins - Introdukcja", Newsweek 50/13
Reposted from1923 1923 viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
5939 9c07
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl