Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

badalena
Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?
- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie - odrzekł Mistrz.
- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?
- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie.
— Anthony de Mello
Reposted fromtillbaka tillbaka viasatyra satyra
badalena
6701 4a01
badalena

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice viawolalabym wolalabym
badalena
6272 8e3e 500
Inna sprawa, że często nie wychodzi.
Reposted fromzwierzejuczne zwierzejuczne viawolalabym wolalabym
badalena
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
Reposted frombeatkazz beatkazz viawolalabym wolalabym
badalena
Reposted frommayamar mayamar viawolalabym wolalabym
badalena
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viawolalabym wolalabym
3528 7459 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawolalabym wolalabym
8888 242b 500
Reposted fromstrzepy strzepy viasatyra satyra
badalena

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viasatyra satyra
badalena
2276 dc74
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
badalena
9560 0190
Reposted fromslodziak slodziak viasatyra satyra
3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viasatyra satyra
badalena
0479 f00f
Reposted fromnyaako nyaako viasatyra satyra
badalena
Reposted fromFlau Flau viasatyra satyra
badalena
badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl