Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

badalena
8591 464e
Reposted fromwiecejnic wiecejnic viajointskurwysyn jointskurwysyn
9843 f551 500
badalena
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaNataly Nataly
badalena
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaNataly Nataly
badalena
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viasatyra satyra
badalena
- Znów jesteśmy przyjaciółmi? – spytał z szerokim uśmiechem.
Ujęłam jego policzek w dłoń i powiedziałam bardzo poważnie:
– Nigdy nie byliśmy tylko przyjaciółmi.
Spoważniał.
– Wiem.
— Mia Sheridan
Reposted frompozakontrola pozakontrola viasatyra satyra
badalena
To nie takie proste, gdy rany próbuje wyleczyć ta sama osoba, która je zadała
— Cecelia Ahern
Reposted frompozakontrola pozakontrola viasatyra satyra
badalena
9214 b389
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viasatyra satyra
badalena
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
6732 2a4b 500
Reposted fromemcu2 emcu2 viaLimysoul Limysoul
badalena
Miłością trzeba się opiekować tak, jak swoim dzieckiem, żeby się nie zaziębiło, nie zwariowało, nie zgubiło się, nie rozchorowało, nie zobojętniało.
— Jan Twardowski
Reposted frominanutshell inanutshell viaLimysoul Limysoul
badalena
7747 9ce1
badalena

badalena
9491 0ec3
Reposted fromnfading nfading viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
0579 3ef6
badalena
6791 6fd1 500
badalena
1575 f8e7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl