Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

badalena
0335 5e84 500
badalena
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaLimysoul Limysoul
7783 ba6c 500
Reposted fromikillorigami ikillorigami viasatyra satyra
7691 6825 500
Reposted fromtoxicpixie toxicpixie viasatyra satyra
badalena
4359 e2ee
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
badalena
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viaLimysoul Limysoul
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
Dzięki oddechowi uświadamiasz sobie własne chaotyczne próby naprawiania sytuacji. Zawsze możesz skupić się na oddechu zamiast na gorączkowych działaniach, dzięki czemu nauczysz się, że nie musisz od razu wszystkiego naprawiać. Niektóre sprawy lepiej zostawić własnemu biegowi. To bardzo ważna umiejętność.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLimysoul Limysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl