Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
badalena
8340 dc67
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viasatyra satyra
badalena
Nikt Ci tak nie dopierdoli jak najbliżsi. Mam dość. 
— Święta święta I BŁAGAM NIECH JUŻ BĘDZIE PO ŚWIĘTACH
badalena
I przychodzi taki dzień, że przestaje Ci zależeć. Nie tylko na nim, ale na wszystkim. Wszystko przestaje być ważne i traci sens.Nie rozumiesz po co się budzisz, po co zasypiasz. Przecież i tak nie masz dla kogo.
Reposted fromunforgiving unforgiving vianiewdzieczna niewdzieczna
badalena
badalena
言の葉の庭 | The Garden of「Words」
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabrzask brzask
7978 4c41 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabrzask brzask
badalena
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viabrzask brzask
badalena
0981 fee8
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
7793 232f
Reposted fromamatore amatore viabrzask brzask
badalena
9387 3bc9
Reposted fromretaliate retaliate viabrzask brzask
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabrzask brzask
badalena
badalena
0329 0bd8
badalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl