Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

badalena
badalena
badalena
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
Nieświadome kuszenie jest najbardziej kuszące.

(via

the-end-baby

)

.

(via a3g3d2)

Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
Brak snu to nic, problem to chcieć po nim żyć.
Reposted fromorchis orchis viaNataly Nataly
badalena
4299 33a0
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viaNataly Nataly
badalena
badalena
7415 e567 500
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viaNataly Nataly
badalena
Nie jestem nagrodą pocieszenia, Dex. Ani kołem zapasowym. Uważam, że jestem warta więcej.
— David Nicholls, Jeden dzień
Reposted frommissbrodka missbrodka viaNataly Nataly
badalena
0556 9a1a
6097 076d
Reposted fromkulamin kulamin viajointskurwysyn jointskurwysyn
8443 ea17
badalena
badalena
3093 7834 500

optically-aroused:

digital_editz Montes De Anaga

badalena
badalena
0783 918d
badalena
0029 4651
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl