Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2018

badalena
badalena
badalena
5319 a987
1808 eded
badalena
badalena
6012 50fb
Reposted fromesste esste viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 24 2018

badalena
1980 5288
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
badalena
8105 63f5 500
badalena
8247 c7ee 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiamnotarobot iamnotarobot
badalena
badalena
badalena
4066 6cfb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
Reposted frombluuu bluuu viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
badalena
Chociaż ostatecznie na związek nas nie będzie stać I złamiemy sobie serce, niech skradziony weekend trwa (...) I przez przypadek za parę lat miniemy się ze sobą w czyichś drzwiach Chyba nosisz inny płaszcz, a ja nie przyszedłem tutaj sam.
— Dawid Podsiadło "Dżins"
badalena
7946 7b35
Reposted fromrubinek rubinek viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
Szczęście polega na zdobywaniu tego, na co od dawna się czekało.
— Isabel Allende
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
badalena
badalena
8887 ac5e 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl